Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 w JAWORZU
NA LATA 2013 – 2018
I. MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.
Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki: imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.

Jesteśmy przedszkolem:
 • realizującym treści przyrodniczo-ekologiczne, zdrowotne i regionalne
 • nastawionym na twórczy rozwój dziecka.

NASZE MOTTO TO:
„Moje przedszkole to mój drugi dom,
bo stawia na Mnie
na moje szczęśliwe dzieciństwo
i na mój wszechstronny rozwój.”II. WIZJA PRZEDSZKOLA (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola


Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: zatrudniamy specjalistę w zakresie terapii logopedycznej.
W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji, etyki zawodowej, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.
Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedur oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów.
Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.
Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i ich efekty

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:
 • Zaspokajamy potrzeby dziecka. stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju.
 • Organizujemy jego aktywność, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości dzieci.
 • Indywidualizujemy oddziaływania, traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowalnych.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
Przedszkole respektuje zasady wszechstronnego rozwoju. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.
Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.
Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć dodatkowych jest ustalany po konsultacjach z rodzicami.
W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:
 • zajęcia umuzykalniające; taneczne;
 • koncerty muzyczne;
 • teatrzyki;
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
 • zajęcia języka angielskiego.


Katalog metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie metody pracy:
 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, R. Labana, Kniessów, ruch rozwijający W. Sherborne,
 • metody stymulujące postawy i myślenie twórcze: P. Dennisona, drama, pedagogika zabawy Klanza, bajka, relaks, wizualizacja,
 • „Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki,
 • techniki twórczego myślenia.


Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem

Rodzice są włączani do udziału w proces wychowania i edukacji w przedszkolu. Traktowani są jako partnerzy. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami naszych wychowanków.
Cele współpracy przedszkola z rodzicami:
 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • dążenie do jednolitych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych,
 • zapoznanie z programami, które wykorzystujemy w pracy z dziećmi,
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, podejmowanie wspólnych działań,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami.
Formy współpracy:
 • uroczystości i imprezy przedszkolne (np. Jasełka, bal karnawałowy, mikołajki),
 • imprezy rodzinne,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców, spotkania ze specjalistami,
 • zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
 • spotkania adaptacyjne dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 • prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców, eksponowanie prac dzieci,
 • konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup,
 • organizowanie przez rodziców spotkań z ludźmi różnych zawodów.
Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności. Współdecydują również w istotnych sprawach dotyczących pracy przedszkola: normy grupowe, kontrakty nauczyciel-rodzic, mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednolicaniu procesu wychowania i edukacji. Wsparcie, życzliwość, cenne uwagi z ewaluacji naszej pracy oraz akceptacja rodziców ma istotny wpływ na podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.
Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska. Dzieci biorą aktywny udział w akcjach charytatywnych, działaniach na rzecz ochrony środowiska (akcje „Sprzątanie świata”, dokarmianie ptaków, zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt, akcja „Góra grosza”). Placówka systematycznie współpracuje z gabinetem dentystycznym w zakresie dbałości o zdrowie oraz naukę dbania o higienę jamy ustnej. Ponadto utrzymuje stały kontakt z Urzędem Gminy Jaworze, OSP Jaworze, biblioteką gminną, szkołą podstawową.


Promocja placówki
W dobie dzisiejszej rzeczywistości jednym z niezbędnych elementów zarządzania placówką jest właściwa promocja przedszkola. Na jej jakość mają wpływ zarówno dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy.
Działania promocyjne obejmują:
 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • prowadzenie kroniki przedszkola,
 • organizacja uroczystości przedszkolnych,
 • prowadzenie strony internetowej placówki,
 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,
 • dbałość o estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu.


Przedszkolny zestaw programów:
„NASZE PRZEDSZKOLE.”- program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. M. Kwaśniewska i W. Żaba-Żabińska, MAC
programy autorskie:
„ZDROWY PRZEDSZKOLAK.” – program profilaktyczny
„ZDROWI I BEZPIECZNI- TO ZNACZY SZCZĘŚLIWI.”- program wychowawczy
„RADOŚĆ RUCHU.”- edukacja zdrowotna przedszkolaka
„BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM.”- program adaptacyjny
„JAWORKOWI PRZYJACIELE PRZYRODY.”- program ekologiczny
„PROGRAM STYMULUJĄCY PSYCHOMOTORYCZNY ROZWÓJ DZIECI
5-LETNICH.”

Tradycje przedszkolne
Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:
 • Jaworzański Wrzesień
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Akcja „Sprzątanie świata”,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • spotkanie przy choince z najbliższymi,
 • „Bal karnawałowy”,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Dzień Ziemi,
 • „Dzień Rodziny” -festyn.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Przedszkola:
 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • ma ukształtowane poczucie własnej wartości,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

III. KIERUNKI DZIAŁAŃ NA LATA 2013- 2018
Podejmując działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki,
wytyczyliśmy następujące kierunki działań:
 1. Kształtowanie postaw wobec zdrowia w odniesieniu do funkcjonowania własnego organizmu i przeciwdziałania infekcji poprzez różnorodne formy aktywności.
 2. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających szeroki kontakt z naturą.
 3. Tworzenie optymalnych warunków do rozwijania wyobraźni twórczej w działalności plastycznej i muzycznej .
 4. Kształtowanie procesów społeczno-moralnych umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami.
 5. Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka poprzez zachęcanie do wszelkiego rodzaju zabaw zaspakajających naturalną potrzebę ruchu oraz jej wpływu na prawidłowy rozwój organizmu.
 6. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowego folkloru i tradycji naszego regionu.
 7. Odkrywanie w dzieciach ich zdolności i uzdolnień. Wspieranie rozwoju dzieci potencjalnie uzdolnionych. Stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonymi możliwościami.


PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

„Żyjmy zdrowo na sportowo.” – tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka z uwzględnieniem różnorodnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie świadomości potrzeby ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.


PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

„Jestem Polakiem, mieszkam w Europie, jestem częścią świata” z podkreśleniem wagi tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych. Kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych przy jednoczesnym otwarciu się na kultury europejskie.


PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

„Przedszkolak przyszłym czytelnikiem”- Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki, jako źródła wiedzy i przeżyć. Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do podjęcia trudu nauki czytania.


PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

„Nasze emocje i zachowania” - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Dostarczanie dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń i poznawania siebie w zabawach zespołowych, w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji.


PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

„ Zdrowo, bezpiecznie i zgodnie z przyrodą” – kształtowanie nawyków żywieniowych, higienicznych oraz świadomości ekologicznej dziecka. Czynnych postaw, wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych. Empiryczne poznawanie świata, jako elementu kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jego wpływu na nasze zdrowie.


Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu i zatwierdziła ją Uchwałą nr 17/2013 do realizacji na posiedzeniu
w dniu 30 sierpnia 2013
Przedszkolowo.pl logo