Statut przedszkola

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO
NR 1 W JAWORZU


Tekst jednolity
Uchwała Nr 12/12 Rady Pedagogicznej
z dnia 31.08.2012rPodstawa prawna:
- rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz.U.Nr 61,poz.624 ze zmianami)
- art. 60 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Postanowienia ogólne
§ 1 Nazwa przedszkola


1.Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu, zwane dalej „przedszkolem”,jest przedszkolem publicznym.
2.Nazwa używana przez przedszkole brzmi:
Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu
3.Siedziba przedszkola mieści się w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180
43-384 Jaworze Tel/fax. (033)8172-156
•e-mail przedszkole_jaworze@wp.pl
•strona internetowa: www.jaworek.przedszkolowo.pl
4. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu:
na pieczęci:
Publiczne Przedszkole Samorządowe
Nr 1 w Jaworzu
ul. Szkolna 180
43-384 Jaworze
5. Przedszkole posiada logo:
Jaworekpn_naesanw
6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Jaworze.
7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach -Delegatura w Bielsku-Białej.

§ 2 Cele przedszkola


1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju oraz wczesna edukacja dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2.Przedszkole realizuje wynikające z powyższych celów zadania w następujący sposób:
a)prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
b)objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
c)udzielanie i organizowanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
d)wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
e)współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
f)organizowaniu wczesnego wspomagania,
g)umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

§ 3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
a)rodziców dziecka,
b)nauczyciela,
c)wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty,
d)poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć logopedycznych oraz innych, w formie porad i konsultacji.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
8.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.
9.Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.
10.Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.
11.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
12.Działania, o których mowa w ust. 11, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole( diagnoza pedagogiczną).
13.W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
14.Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
15.Zespół, o którym mowa w ust. 14, tworzy dyrektor.
a)na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, w tym art.42 KN,
b)informuje na piśmie rodziców o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, niezwłocznie po ustaleniu,
c)w/w ustalenia wpisuje się do karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz umieszcza się datę i podpis,
d)informuje rodziców o terminie spotkania zespołu,
e)wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela PPP, w tym poradni specjalistycznej,
f)przyjmuje przedstawioną przez zespól kartę indywidualnych potrzeb ucznia po każdym spotkaniu zespołu,
g)decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie oceny zespołu dokonanej na wniosek rodziców, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub zajęcia terapeutyczne, wychowawcy klasy terapeutycznej.
16.Zespół tworzony jest dla:
a)dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
b)dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
17.Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
18.Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: określają przepisy szczególne.
19.Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
b)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c)prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
20.Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a)prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,
b)diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,
c)prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
d)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
e)współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

§ 4 Wczesne wspomaganie


1.Zespół powołuje się zarządzeniem dyrektora przedszkola na dany rok szkolny.
a)Wczesne wspomaganie musi być zapisane w Arkuszu Organizacyjnym.
b)Wczesne wspomaganie jest realizowane na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej publicznej lub niepublicznej.
c)Posiedzenia zespołu odbywać się będą przynajmniej raz na dwa miesiące.
d)Wczesne wspomaganie powinno być prowadzone na podstawie dokumentacji:
•Indywidualny program dla każdego dziecka w uzgodnieniu z rodzicami,
•Dziennik,
•Protokoły posiedzeń zespołu,
•Miesięczne karty pracy z dzieckiem,
•Teczka wytworów prac dziecka.
2.Stały skład zespołu to: psycholog, pedagog, logopeda, inni specjaliści.

§ 5 Indywidualny model przedszkola


Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu poprzez:
1.Posiadanie własnego logo.
2.Objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska.
3.Współpracę z organizacjami pomocy dzieciom.
4.Promowanie placówki w środowisku.
5.Tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom.
6.Podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka.
7.Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
8.Udział w projektach europejskich.

§ 6 Zadania przedszkola


Do zadań przedszkola należą:
1.Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.
2.Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
3.Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
4.Zatrudnienie specjalistów w celu rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5.Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.
6.Integrowanie treści edukacyjnych.
7.Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych.
8.Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.
9.Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
10.Organizowanie nieodpłatnie na życzenie rodziców w ramach planu zajęć religii w wymiarze pięciu zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania dla grupy nie mniejszej niż siedmioro wychowanków danego oddziału. Jeżeli na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmioro wychowanków, organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaprzedszkolnym punkcie katechetycznym. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Zajęcia religii prowadzone są przez nauczyciela skierowanego do przedszkola na podstawie misji kanonicznej przez biskupa właściwej diecezji.
11.Organizowanie zajęć umuzykalniających w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obecności nauczyciela przedszkola i specjalisty – akompaniatora.
12.Organizowanie i udzielanie dzieciom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

§ 7 Zadania związane z bezpieczeństwem


1.W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
2.W grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pomoce nauczycielki pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.
3.Nauczyciele podczas łączenia grup przekazują sobie dzieci na podstawie dziennika obecności.
4.Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
5.W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
6.Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów, odbywają się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
7.W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
8.Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
9.Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
10.W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, tj. zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zajęcia rytmiki ,zajęcia taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym (uzależnione to jest od organizacji pracy i potrzeb rodziców), opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Są oni odpowiedzialni również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.
11.W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców/prawnych opiekunów obowiązku osobistego odbierania i przyprowadzania dzieci z powierzeniem go dyżurującemu w szatni pracownikowi placówki. W szczególnym wypadku dziecko odebrane może być również przez inną osobę upoważnioną przez rodzica/prawnego opiekuna. W drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające.
12.Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
a)informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
b)okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
c)współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.
13.Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
14.W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

§ 8 Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu


1.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka – dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę.
2.Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali dla dzieci i oddać pod opiekę nauczycielki.
3.Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
4.Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców(załącznik nr 1).
5.Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
6.W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
7.Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
8.Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
9.Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.45 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
10.Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
11.Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny zamknięcia placówki.
12.W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.
13.Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

§ 9 Organy przedszkola


1.Organami przedszkola są:
a)dyrektor,
b)rada pedagogiczna,
c)rada rodziców.
2.Dyrektor przedszkola:
a)organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b)sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
c)sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d)realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
e)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
f)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
g)może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w dalszej części statutu przedszkola,
h)jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
i)zastępowany jest w przypadku swojej nieobecności przez społecznego zastępcę dyrektora,
j)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
k)po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego),
l)jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
m)w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
n)stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności, dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
o)organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z:
•rodzicami uczniów,
•poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
•placówkami doskonalenia nauczycieli,
•innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
p)wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, pracę kilku zespołów może koordynować ta sama osoba.
3.Rada pedagogiczna
a)jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
b)W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.
c)Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
d)Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu (załącznik nr 2).
e)Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
f)Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
g)Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
h)Nauczyciele tworzą zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej po wyznaczeniu przez dyrektora.
i)Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących zespół należy:
•ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,
•określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego opinię lub orzeczenia, uwzględniając zawarte w nich zalecenia,
•założenie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb dziecka,
•opracowanie planu działań wspierających dla dziecka,
•dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku,
•przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,
•podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
•wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.
j)Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
•przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
•zatwierdzanie planów pracy placówki,
•podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
•ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
•odejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
•ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.
k)Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
•organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
•propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
•w drodze uchwały programy wychowania przedszkolnego,
•powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
•powierzenia stanowiska społecznego zastępcy dyrektora,
•przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
•pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,
•może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
3.Rada Rodziców
a)Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
b)W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
c)Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki (załącznik nr 3).
d)Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
e)W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:
•program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,
•projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
f)W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
4.Działalność organów przedszkola:
a)współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję, współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki, spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:
•negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,
•po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

§ 10 Organizacja przedszkola


1.Podstawą działalności przedszkola są:
a)Ustawa o Systemie Oświaty wraz z odpowiednimi rozporządzeniami,
b)Podstawa programowa kształcenia ogólnego,
c)Statut Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu, wraz z załącznikami,
d)przedszkolne programy nauczania,
e)zatwierdzone programy autorskie i innowacje pedagogiczne,
f)program wychowawczy, program profilaktyki, koncepcja pracy przedszkola.
2.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 11 Praca wychowawczo-dydaktyczna


1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, a także program działalności innowacyjnej.
2.Wybór programu określają odrębne przepisy.
3.Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
4.Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:
a)co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
b)co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
c)najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d)pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
5.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a)z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut,
b)z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
6.Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Uczęszczanie dzieci na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.
7.Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
8.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. Do religii nie prowadzi się osobnego dziennika zajęć religii, a przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza wpisem i swoim podpisem w dzienniku oddziału, w którym zorganizowane są zajęcia z religii.
9.Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.
10.Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.
11.Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
a)4 sale zajęć,
b)szatnię dla dzieci i personelu,
c)kuchnię,
d)magazyn żywności,
e)myjnię,
f)ogród przedszkolny.

§ 12 Arkusz organizacji przedszkola


1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zatwierdzany przez organ prowadzący.
2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a)czas pracy poszczególnych oddziałów,
b)liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
c)ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
d)termin przerw pracy przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora placówki.

§ 13 Ramowy rozkład dnia


1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.
2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

§ 14 Funkcjonowanie przedszkola


1.Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
2.Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U.z 2009r., nr 4,poz.17), nie krótszy jest niż 5 godzin dziennie, w godzinach od 6.30 do 11.30, a w przypadku dwuzmianowej pracy przedszkola także w godzinach od 11.45 do 16.45.
3.W przypadku dużej absencji dzieci organizacja pracy przedszkola może okresowo ulec zmianie.
4.Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
5.W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę.
6.Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały rady Gminy Jaworze.
7.Rodzice korzystający z usług przedszkola zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń, zgodnie z umową zawartą z dyrektorem przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 15 Pracownicy przedszkola


1.W przedszkolu zatrudnia się:
a)nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora,
b)nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
c)pracowników administracji i obsługi.
2.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
3.Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola / zakresy obowiązków umieszczone są w aktach osobowych pracowników/

§ 16 Społeczny zastępca dyrektora


1.W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.
2.Nauczyciela tego (społecznego zastępcę) na dany rok szkolny wskazuje dyrektor przedszkola, po wcześniejszym zatwierdzeniu uchwałą jego kandydatury przez radę pedagogiczną.

§ 17 Oddziały przedszkolne


1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań .
2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

§ 18 Plan pracy nauczycieli


1.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
2.Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań, a w szczególności:
a)organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
b)ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków), a szczególnie nieoddalania się od oddziału, niewychodzenia z sali bez pozwolenia i wiedzy nauczyciela,
c)wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami,
d)uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
e)dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
f)nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
g)nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale, a polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące,
h)współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
i)informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).
3.Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
4.Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, opracowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:
a)realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,
b)realizuje zaplanowaną tematykę w trakcie zajęć z całym oddziałem, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych,
c)plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
d)plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,
e)część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.
5.Do zakresu zadań nauczyciela należy:
a)prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystując uzyskane informacje o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej. Obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku, dokumentując ją arkuszem diagnostycznym: „Karta obserwacji rozwoju dziecka 3-, 4-, 5-, 6-letniego”,
b)prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku–listopadzie), nauczyciele dzieci 6 -lub 5-letnich, objętych wychowaniem przedszkolnym,
c)przeprowadzenie kolejnej diagnozy (w kwietniu), której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.
d)opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
e)przekazywanie rodzicom dziecka wyników diagnozy w celu poznania przez rodziców stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
f)wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
g)stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
h)planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
i)dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
j)przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego również dla dzieci 6-letnich.
6.Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
7.W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopedą.
8.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
9.Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
a)uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
b)przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
•organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
•organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci,
•przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie,
c)uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
d)prezentowania „gazetki” dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
e)informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
f)systematycznego eksponowania prac dzieci.
10.Przedszkole prowadzi inne formy współdziałania z rodzicami, które wynikają z pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.
11.Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
12.Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
13.Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce.
14.Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.
15.Do zadań logopedy należy w szczególności przeprowadzanie badań diagnostycznych, współpraca z rodzicami i nauczycielami.
16.Do zadań terapeuty należy zdiagnozowanie dziecka, współpraca z rodzicami i nauczycielami.

§ 19 Zadania pracowników administracyjno-obsługowych


1.Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2.Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo- wychowawczej poprzez:
a)pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na zewnątrz budynku,
b)opiekę w czasie spacerów i wycieczek,
c)pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
d)udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
e)udział w dekorowaniu sali,
f)pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.
3.Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
a)nadzoruje, kontroluje i zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
b)wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,
c)nadzoruje i kontroluje w szatni schodzenie się dzieci do przedszkola i rozchodzenie do domu, wydaje dzieci tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.
4.Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola /szczegółowy zakres przydziału czynności znajduje się w aktach osobowych pracowników/.

§ 20 Wychowankowie przedszkola


1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się:
a)wykorzystanie kart zgłoszeń do przedszkola wszystkich dzieci w wieku 3–6 lat oczekujących na miejsce w przedszkolu,
b)dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
c)dziecko, którego oboje rodzice pracują,
d)dziecko z rodziny niepełnej,
e)dziecko, którego starsze rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola.
3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat.
4.Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5.Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten może być spełniany również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola: za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
6.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w § 20 ust. 5, są obowiązani: dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w § 20 ust. 5.
7.Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
8.Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w § 19 ust. 5, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9.Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
10.Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
11.Szczegółowe wytyczne dotyczące prawa do edukacji przedszkolnej oraz obowiązku jego spełniania regulują odrębne przepisy.

§ 21 Komisja rekrutacyjna


1.O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Komisja rekrutacyjna.
2.W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą:
•Dyrektor Przedszkola, w którym jest prowadzona rekrutacja,
•Przedstawiciel Rady Rodziców,
•Przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
•Dyrektorzy pozostałych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Jaworze.
•Przedstawiciel organu prowadzącego.
3.Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor.
4.Komisja, pracuje na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji oraz w statucie Przedszkola.

§ 22 Tok postępowania rekrutacyjnego


1.Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1.1.Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu.
1.2.Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola.
1.3.Przyjmowanie „ Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola”.
1.4.Powołanie Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenie terminu jej posiedzenia.
1.5.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
1.6.Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci.
2.Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

§ 23 Zasady postępowania rekrutacyjnego


1.Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Jaworze.
2.Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formy wychowania przedszkolnego.
3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4.Liczba oddziałów oraz liczba miejsc w oddziałach, określone w arkuszu organizacyjnym i statucie Przedszkola są liczbą maksymalną.
5.Ustala się następujące zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do Przedszkola:
- dzieci pięcioletnie,
- dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,
- dzieci obojga rodziców pracujących, uczęszczające już do przedszkola i ich rodzeństwo,
- dzieci obojga pracujących rodziców ( 3-4 latki),
- dzieci z Gminy Jaworze.
6.W szczególnych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe, uszczegółowione kryteria rekrutacji, o ile nie są one sprzeczne z niniejszym regulaminem.
7.Rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola Dyrektor przedstawia propozycję miejsca w innych przedszkolach na terenie Gminy Jaworze.
8.W przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci od liczby miejsc, obligatoryjnie przyjęte są wszystkie.

§ 24 Zasady ogłaszania rekrutacji


1.Rekrutację ogłasza dyrektor Przedszkola w formie pisemnej na tablicy informacyjnej, w której określa:
1.1.Termin składania przez rodziców „Kart zgłoszeń dziecka do Przedszkola”, wzór karty stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
1.2.Informacje o miejscach udostępnienia zainteresowanym „Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola”.
3.Wydawanie i przyjmowanie karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola odbywa się od 1 marca do 31 marca danego roku.
4.Od 1-10 kwietnia danego roku odbywa się rozpatrywanie złożonych kart przez Komisje Rekrutacyjną.
5.15 kwietnia danego roku – następuje wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych.
6.Od 15 kwietnia do 22 kwietnia danego roku- składanie odwołań do dyrektora przedszkola.

§ 25 Dokumenty dotyczące rekrutacji


1.Dokumenty składane przez rodziców do Przedszkola, stanowiące podstawę pracy Komisji rekrutacyjnej, to:
1.1.„Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”(załącznik nr 4)
1.2.Inne dokumenty posiadane przez rodzica, potwierdzające stan zdrowia dziecka lub uwarunkowania rodzinne.
2.Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
2.1.Listę dzieci przyjętych do Przedszkola.
2.2. Listę dzieci nieprzyjętych.

§ 26 Zadania dyrektora Przedszkola


1.Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji rekrutacyjnej:
1.1.Wywieszenie niniejszego Regulaminu oraz ogłoszenia o terminach rekrutacji;
1.2.Wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do Przedszkola„ oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców;
1.3.Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;
1.4.Sporządzenie na posiedzenie Komisji rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podaniem imienia i nazwiska.
1.5.Uczestniczenie w pracach Komisji Rekrutacyjnej.
2.Dyrektor może upoważnić osoby do wydawania i przyjmowania „Kart zgłoszeń do Przedszkola”.

§ 27 Zadania Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej


1.Organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami Komisji rekrutacyjnej zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.1.Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia.
1.2.Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję.

§ 28 Przepisy końcowe dotyczące rekrutacji


1.Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
2.Wójtowi Gminy Jaworze przysługuje prawo dokonania zmian decyzji Komisji rekrutacyjnej w trybie zalecenia organizacyjnego, w przypadku stwierdzenia niezgodności z niniejszym Regulaminem i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do Przedszkola w miarę wolnych miejsc.
4.W przypadku nie przyjęcia dziecka do Przedszkola rodzice mają prawo do złożenia odwołania do Dyrektora Przedszkola w ciągu 7 dni od wywieszenia listy przyjęć na tablicy informacyjnej.
5.Rozpatrywanie odwołań i przekazanie ostatecznej decyzji Dyrektora
następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez rodziców odwołania od decyzji Komisji rekrutacyjnej.
6.W każdej „Karcie zgłoszenia dziecka do Przedszkola„ zawarta jest decyzja o kwalifikacji lub jej braku i przyczynie jej braku oraz podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji kwalifikacyjnej.
7.Protokół z posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej podpisują Przewodniczący i Członkowie Komisji.

§ 29 Prawa i obowiązki wychowanków


Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności prawo do:
1.Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej poprzez:
a)przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
b)organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
c)właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
d)uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
e)zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
f)zaspokajanie potrzeb własnych,
g)doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
h)przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
i)współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
j)zabawę oraz wybór towarzysza zabawy,
k)ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
l)wyrażanie własnych sądów i opinii,
m)poszanowanie godności osobistej,
n)tolerancję,
o)akceptację,
p)zrozumienie indywidualnych potrzeb,
q)poszanowanie własności,
r)indywidualne tempo rozwoju.
2.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
a)przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),
b)przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
c)próbować ubierać i rozbierać się przy pomocy osoby dorosłej (3–4-latki),umieć się ubrać, rozebrać oraz wiązać sznurowadła (5–6-latki),samodzielnie posługiwać się sztućcami,
d)samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
e)wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
f)przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
g)szanować wytwory innych dzieci,
h)godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

§ 30 Obowiązki rodziców


1.Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:
a)respektowanie niniejszego statutu,
b)respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
c)przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców/prawnych opiekunów osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
d)terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
e)niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
f)zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci 6-letnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
g)zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
h)wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
i)inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

§ 31 Prawa rodziców


1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2.Rodzice mają prawo do:
a)zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
b)uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
c)uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb,
d)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
e)wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
f)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

§ 32 Zasady odpłatności za przedszkole


1.Przedszkole świadczy usługi w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 6.30 do 11.30 , a w przypadku dwuzmianowej pracy w przedszkolach - także w godzinach od 11.45 do 16.45 bezpłatnie od poniedziałku do piątku i w tym czasie realizują podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r., Nr 4, poz. 17).
2.Świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki wykraczające poza wymiar czasu, o którym mowa w ust. 1, finansowane są przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci korzystających z usług Przedszkola.
3.Opłata za świadczenia, o których mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych tj. nauki języków obcych , rytmiki, tańca i gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
4.Za świadczenie usług, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz za wyżywienie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność na zasadach określonych w Uchwale nr VI/59/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Jaworze jest organem prowadzącym oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu w sprawie opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu.
5.Na odpłatność, o której mowa w ust. 1 składają się:
a.opłata na częściowe pokrycie przez rodziców kosztów świadczeń w postaci nauczania, wychowania i opieki wykraczające poza wymiar czasu, którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną godzinę tych zajęć pomnożonej przez ilość godzin pobytu dziecka,
b.dzienna stawka żywieniowa, która wynosi 5,50zł., pomnożona przez ilość dni uczęszczania dziecka do Przedszkola. W ramach tej stawki Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia trzech posiłków dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
Koszt posiłków wymieniony w ust. 1 wynosi: Śniadanie 1,65zł, obiad 2,75 zł. I podwieczorek 1,10zł. Wysokość opłat za posiłki ustalona jest zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej.
6.Wpłaty na rzecz Przedszkola z tytułu opłat, o których mowa w ust. 2 należy dokonywać na rachunek bankowy o nr 72 8117 0003 0030 8047 2000 0010 w nieprzekraczającym terminie do 10 dnia każdego miesiąca „z góry” korzystając z otrzymanych blankietów. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto Przedszkola.
7.Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat Przedszkole naliczy odsetki ustawowe.
8.Opłata na częściowe pokrycie kosztów, o której mowa w ust. 2 lit. „a” podlega zwrotowi w przypadku:
a.nie funkcjonowania Przedszkola z przyczyn leżących po jego stronie, proporcjonalnie za każdy dzień,
b.ciągłej nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej co najmniej 5 dni kalendarzowych za okres tej nieobecności.
9.Dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w ust. 2 lit. „b” ulega odliczeniu z tytułu nieobecności dziecka za każdy dzień, w przypadku zgłoszenia tego faktu przez rodzica (opiekuna prawnego) co najmniej na dzień przed planowaną nieobecnością dziecka w Przedszkolu.
10.Dzieci niekorzystające z wyżywienia w przedszkolu mają możliwość spożycia drugiego śniadania (przygotowanego przez rodzica) wg zasad ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami
11.Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.
12.W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy przedszkola, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każde rozpoczęte pół godziny w wysokości 30 zł.

§ 33 Przypadki skreślenia dziecka z listy wychowanków


1.Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a)systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za kolejne dwa miesiące), nie zwalnia to rodziców ( opiekunów prawnych) z obowiązku uregulowania zobowiązań na rzecz Przedszkola.
b)nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
c)utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
2.Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/prawni opiekunowie otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do dyrekcji przedszkola w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
3.Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem doręczenia wypowiedzenia adresatowi.
4.Wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym. Odmowę odbioru traktuje się jako doręczenie wypowiedzenia adresatowi.
5.Dziecko 6-letnie może zostać przeniesione do oddziału 5-godzinnego w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawy programowe.

§ 34 Dokumentacja przedszkola


1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3.Pieczęcie używane są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 35 Zasady gospodarki finansowej


1.Przedszkole jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa z budżetu Urzędu Gminy Jaworze.
2.Podstawą gospodarki finansowej jest roczny Plan Finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor a zatwierdza Wójt Gminy Jaworze.

§ 36 Zmiany statutu


Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez radę pedagogiczną przedszkola.
Tekst jednolity statutu uchwalono uchwałą Nr 12/12 podczas zebrania rady pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Uchwała nr 21 /2013
Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu
z dnia 30.08.2013r. w sprawie zmian w statucie przedszkola


Na podstawie art.50 ust.2 pkt1,w związku z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256,poz 2572 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1
W statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:
1)§ 3 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna otrzymuje brzmienie:
1. Zadania nauczycieli
a.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
b.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, prowadzą w szczególności: w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
2. Komu i jak udzielana jest pomoc psychologiczno –pedagogiczna
1) Dziecku , który posiada:
a) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
c) opinię poradni;
d) uczniowi, wobec, którego stwierdzono istnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych (trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień)
2) Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści udzielają niezwłocznie uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy.
1). Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści informują wychowawcę o potrzebie udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2). Wychowawca informuje innych nauczycieli o sytuacji ucznia, jeśli uzna taką potrzebę.
3). Wychowawca informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
4). Wychowawca ustala formy pomocy oraz okres ich udzielania oraz proponowany wymiar godzin.
5). Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki współpracują z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w zależności od potrzeb
6). Dyrektor ustala ostatecznie wymiar godzin uwzględniając godziny, które ma do dyspozycji (KN).
7). Dyrektor informuje pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, szkole lub placówce.
8). Nauczyciele, specjaliści opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia dokumentacji.
5.Delegowanie uprawnień
a)Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce. Z zastrzeżeniem informowania rodziców i ustalania wymiaru godzin.
6.Dokumentowanie udzielania pomocy
a) Wychowawca prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
2) § 34 ust.5 pkt a zmienia brzmienie:
a) opłata za częściowe pokrycie kosztów świadczeń w postaci nauczania, wychowania i opieki wykraczające poza wymiar czasu którym mowa w § 1 ust.1 wynosi 1,00 zł ( jeden zloty ) za jedną godzinę pomnożonej przez ilość godzin pobytu dziecka.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

§ 3
Realizacje uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.

§ 4
Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu Statutu Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu po trzech zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Pedagogicznej.
Przedszkolowo.pl logo